Podmienky súťaže

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE “Koleso šťastia” (ďalej len “pravidlá”)

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže “Koleso šťastia” (ďalej len “súťaž”) na území Slovenskej republiky. Skrátené znenie pravidiel na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať v súlade s týmto dokumentom. Tento dokument môže byť kedykoľvek pozmenený a to iba formou písomných dodatkov. Vzťah medzi organizátorom a zadávateľom je upravený samostatným zmluvným dokumentom a tento dokument upravuje iba pravidlá súťaže nižšie špecifikované.

Organizátorom a zadávateľom súťaže je: Polovnictvo eu.sk Alena Jakubková Hronského1195, 09301 Vranov nad Topľou.

 

I. Termín konania súťaže

Súťaž bude prebiehať v termíne od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2020 vrátane (ďalej len “čas konania súťaže”) na území Slovenskej republiky. Tieto pravidlá upravujú podmienky súťaže na území Slovenskej republiky.

 

II. Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom a s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky a zriadeným účtom u služby Facebook, ktorá sa rozhodne zúčastniť súťaže a to v čase konania súťaže, ktorá je umiestnená na www.polovnictvo.eu.sk súhlasí s týmito pravidlami (ďalej tiež “účastník”, “účastník súťaže” alebo “súťažiaci”).

Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k organizátorovi, zadávateľovi či spolupracujúcim spoločnostiam, ako aj osoby týmto osobám blízke.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Aj keď takáto osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry, napr. V dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nestáva sa výhercom a nemá nárok na výhru. Výhru je v takom prípade organizátor a zadávateľ súťaže oprávnený udeliť ďalšiemu výhercovi v poradí, popr. ju užiť na iné marketingové účely.

Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že organizátor a zadávateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. Za nekalé konanie je považovaný aj neoprávnený zásah do technického zabezpečenia serveru / webových stránok, na ktorom súťaž prebieha. Účastník nesmie akýmkoľvek spôsobom zasahovať do technického zabezpečenia servera, na ktorom súťaž prebieha či narušovať alebo ohrozovať prevádzku tohto servera.

 

III. Výhry v súťaži a ich odovzdanie

V súťaži sa hrá o výhry. Výhrami sú: zľavy na nákup a darčeky k nákupu v internetovom obchode www.polovnictvo.eu.sk pričom presné množstvo a druh určuje organizátor a zadávateľ súťaže.

Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, než je organizátorom a zadávateľom súťaže stanovené. Organizátor a zadávateľ týmto nie je voči účastníkom súťaže inak zaviazaný a tí nemajú právo na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora a zadávateľa, než sú uvedené v týchto pravidlách. Výhru nemožno vymáhať súdnou cestou a nie je na ňu právny nárok.

Súťažiaci bude v prípade výhry súťažnej aplikácií vyzvaný na vyplnenie adresy pre zaslanie výhry. Každý súťažiaci môže vyhrať iba raz.

Výhry budú odoslané prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo iného organizátorom a zadávateľom zvoleného doručovateľa ako doporučená zásielka, na adresu na území Slovenskej republiky, ktorú uvedie účastník na stránkach zadávateľa. Výhry budú účastníkom odoslané najneskôr do 8 týždňov od skončenia daného kola súťaže. V prípade, že sa výhercovi nepodarí doručiť cenu na ním uvedenú kontaktnú adresu, zaniká v plnej miere nárok výhercu na získanie tejto ceny. Takto neprevzaté ceny prepadajú na následné použitie na ďalšie účely organizátora a zadávateľa súťaže.

Organizátor a zadávateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za doručenie súťažných zásielok, za ich poškodenie, oneskorenie či stratu počas prepravy.

V prípade, že súťažiaci nesplní vyššie uvedené podmienky v danej forme, prepadá výhra bez náhrady v prospech organizátora a zadávateľa súťaže a nie je oprávnený vznášať akékoľvek nároky vzťahujúce sa k výhre. Organizátor a zadávateľ súťaže je oprávnený prepadnutú výhru užiť na iné marketingové účely.

 

IV. súťaž

Súťaž prebieha prostredníctvom aplikácie “Koleso šťastia”, kedy súťažiaci hrá o ceny bližšie určenej v článku III. týchto pravidiel.

Výhru získa súťažiaci v prípade, že pri roztočení kolotoče šťastie ukáže šípka na možnosť “Vyhrávaš”.

V. Účasť v súťaži a určenie výhercov

Užívateľ sa stáva súťažiacim vo chvíli, keď potvrdí, že súhlasí s tým, aby o ňom aplikácie získala informácie (verejný profil a e-mailová adresa). Toto sa dá upraviť tlačidlom “Upraviť poskytované informácie”, kde užívateľ môže zaškrtnúť neposkytnutie e-mailu. Súťažiaci majú možnosť roztočiť každý deň kolotoč, a keď majú šťastie, vyhrajú.

V prípade roztočení kolotoče šťastie, kedy šípka ukáže na možnosť “Vyhrávaš” bude hráč po gratuláciu vyzvaný k vyplneniu informácií. Z dôvodu poskytnutia výhry sú požadované nasledujúce

údaje:

Meno a priezvisko:

Adresu:

mail:

telefónne číslo:

Osobné údaje budú použité na založenie účtu, výlučne iba v internetovom obchode kde do 24 hodín bude nastavená výherná zľava na nákup

Súhlas s odberom noviniek akcií.

Prihlásením do súťaže, udeľujete súhlas k odberu noviniek a akcií. Súhlas môžete kedykoľvek zrušiť, prostredníctvom od-hlasovacieho odkazu, súčasťou každého e-mailu.

Tento súhlas je výhradne pre www.polovnictvo.eu.sk

Ochrana osobných údajov

Zadaním údajov do registračného formulára a ich odoslaním dávate súhlas na založenie údajov do príslušných databáz a súčasne súhlasíte s ich spracovaním v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje sú výlučne pre  www.polovnictvo.eu.sk   DIANA Alena Jakubková Hronského1195 Vranov nad Topľou 09301 IČO:14326213

Zadaním údajov do registračného formulára a ich odoslaním dávate súhlas na založenie údajov do príslušných databáz a súčasne súhlasíte s ich spracovaním v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.